UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2368/SGDĐT-VP
Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Thanh Hóa, ngày 27 tháng 9  năm 2018
                       
Kính gửi:
  - Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố;
  - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
  - Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.
                  
           Thực hiện Công văn số 11502/UBND-VX ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các phòng GD&ĐT huyện, thị, TP, các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND tỉnh các nội dung cụ thể sau:
          1. Đối với các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố: Trưởng các phòng GD&ĐT nghiên cứu Thông tư và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố) tổ chức thực hiện và phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư;
          2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND tỉnh: Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ Thông tư, triển khai nội dung của Thông tư đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả.
          3. Một số điểm cần lưu ý của Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (gọi chung là Thông tư 22):
3.1. Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2018 và thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
3.2. Một số thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở chỉ áp dụng đối với các cá nhân của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia (Điều 4 của Thông tư 22) không áp dụng với các cá nhân thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, các sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tỉnh vì vậy tiêu chuẩn căn cứ để đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các đơn vị, trường học thực hiện theo Điểm 3, Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
3.3. Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Điều 8 của Thông tư 22)
- Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trường chuyên biệt; trường thuộc tỉnh, trường thuộc Bộ; cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu khối, cụm thi đua; tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, lập được thành tích xuất sắc, đột xuất; tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân; hiệp y khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
- Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân của các trường thuộc tỉnh quản lý.
3.4. Thông tư số 22 không còn quy định xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân, tập thể thuộc ngành giáo dục vào dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn, năm lẻ 05) của đơn vị.
3.5. Các nội dung cụ thể khác các đơn vị, trường học nghiên cứu kỹ trong Thông tư số 22 gửi kèm theo Công văn này.
Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vi, trường học kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã hướng dẫn trên./.
 
     Nơi nhận:
    - Như trên;
    - UBND tỉnh (để báo cáo);
    - Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);                                                            
    - Thường trực CĐN (để phối hợp chỉ đạo);
    - Các phòng ban, cơ quan Sở (để thực hiện);                                      
    - Lưu: VT, VP.
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Trần Văn Hòa


Download thông tư 22 của BGD&ĐT  tại đây

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 246
  • Tháng hiện tại: 13369
  • Tổng lượt truy cập: 1510377

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa