UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số:            /SGDĐT-GDTrH
V/v triển khai Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 

Thanh Hóa, ngày    tháng 8 năm 2020
 
              
                 Thư Công tác
 
 
                    Kính gửi:
                                   - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                                   - Các trường THPT; trường THCS&THPT;
                                   - Các trung tâm GDTX, TTGDNN-GDTX;
                                   - Các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo.
          Ngày 6/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 2386/SGDĐT-GDTrH ngày 6/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
          Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và đảm bảo thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID- 2019 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đối với 10 môn học.
          Nội dung cụ thể, chi tiết (có Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT và phụ lục kèm theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH).
          Lưu ý:
- Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, Đọc thêm, Không làm, Không thực hiện, Không yêu cầu, Khuyến khích học sinh tự làm, Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
- Hướng dẫn này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.
-  Tổng thời lượng của mỗi môn học trong cả năm học không thay đổi. Tổng số tiết học của cả năm là 35 tuần thực học x số tiết/tuần (theo quy định trong Kế hoạch giáo dục tại QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông).
- Riêng môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục đánh giá bằng nhận xét; mỗi học kì có 02 bài kiểm tra định kỳ (01 bài kiểm tra giữa kì và 01 bài kiểm tra học kì). Cụ thể sẽ có văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông; trường THCS&THPT, các trung tâm GDTX; trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là trường học): Dựa trên hướng dẫn tại Công văn số 2386/SGDĐT-GDTrH ngày 6/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục.
Sở GDĐT tổ chức thẩm định kế hoạch giáo duc của các nhà trường theo lịch đã thông báo tại Quyết định số 971/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông năm học 2020- 2021. Riêng lịch thẩm định ngày 31/8- 1/9/2020 chuyển sang ngày 10/9- 11/9/2020.    
          Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Giám đốc; các phó giám đốc (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Cơ quan Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
                   KT.GIÁM ĐỐC
                 PHÓ GIÁM ĐỐC
                      
 
                          
 
                     Hoàng Văn Thi

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 346
  • Hôm nay: 88950
  • Tháng hiện tại: 2347205
  • Tổng lượt truy cập: 23597713

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Bộ Giáo dục và đào tạo
Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa
Học viện nông nghiệp Việt Nam