UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 2304/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019- 2020
                           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày 04  tháng 9 năm 2019
                       Kính gửi:
                                    - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                                      - Các trường  trung học phổ thông;
                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019- 2020 của ngành Giáo dục và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2019- 2020; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn số 3692/BGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;
Thực hiện Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 đối với Giáo dục trung học như sau: 
A. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) theo tinh thần Luật Giáo dục năm 2019; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông của Quốc hội; Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án  đổi mới CT, SGK GDPT; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới CT, SGK GDPT.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác; đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.
  3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.
4. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đổi mới cách đánh giá, giờ dạy của giáo viên theo hướng dẫn tại Công văn số 572/HD-SGDĐT ngày 29/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT.
5. Tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
6. Đẩy mạnh triển khai “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học.
          B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
          I. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đạy học; đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao
          1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
          Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 14/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với đặc thù của GDPT; bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
          Việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới; củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú có quy mô phù hợp, đạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao. Đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý.
          2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
          a) Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhà vệ sinh... Đặc biệt đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú cần ưu tiên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh- sạch- đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội tại địa phương...
          b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
          c) Quan tâm đầu tư các điều kiện và vận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng toàn diện theo hướng kết hợp dạy văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
          3. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
          4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
          5. Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống trường THPT chuyên trong giai đoạn 2020-2025
          Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển trường THPT chuyên Lam Sơn giai đoạn 2015- 2020 và những những năm tiếp theo thành trường trọng điểm chất lượng cao trong tốp dẫn đầu hệ thống trường THPT chuyên của cả nước; khuyến khích phát triển các trường tư thục chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện.
 Tích cực triển khai, có lộ trình phù hợp để thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển trường THPT Chuyên Lam Sơn đến 2015, định hướng đến 2020”. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được yêu cầu học tập, bồi dưỡng và giảng dạy trong giai đoạn tới.
           Khuyến khích các trường THPT có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên. Khuyến khích trường tư thục phát triển theo định hướng chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện.
          II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
          1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục
Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017- 2018, trong đó tập trung vào các nội dung:
          a) Tiếp tục rà soát nội dung trong sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.
          b) Xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
          c) Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGD ĐT- GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ GDĐT; tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học và đánh giá giờ dạy của giáo viên theo Hướng dẫn số 572/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Sở GDĐT.
          Từ năm học 2019- 2020, việc đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học trong tỉnh đều được thực hiện theo Hướng dẫn số 572/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Sở GDĐT (thay thế Công văn số 10227/THPT ngày 11/09/2001 về việc đánh giá giờ dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
          d) Tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng học lệch, học tủ của học sinh ở các trường trung học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục toàn diện: Đổi mới nội dung, hình thức thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT sát với kỳ THPT quốc gia; tăng số môn thi tuyển sinh lớp 10 THPT đối với cấp THCS.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới ở các huyện, thị xã, thành phổ trong tỉnh theo Công văn số 4068/BGDĐT- GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm 2016- 2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 8/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới.
          3. Các phòng GDĐT, trường trung học phổ thông chỉ đạo các nhà trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường nội trú, bán trú, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn 1675/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Sở GDĐT để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa  học phù hợp với đối tượng  học sinh.
4. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ
          a) Đối với môn tiếng Anh
          - Nâng cao năng lực giáo viên về trình độ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm, điều kiện cơ sở vật chất để mở rộng số trường, tăng số lớp và số học sinh thực hiện chương trình môn Tiếng Anh 10 năm mới; tăng cường huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu hút hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6, số học sinh hoàn thành chương trình mới ở lớp 9 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 10.
       - Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 9 năm 2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015- 2016 của Bộ GDĐT.
          - Đối với các trường, lớp chưa đủ kiều kiện thực hiện chương trình mới: tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010- 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
          - Khuyến khích triển khai thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác (Toán và các môn khoa học) trong trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THCS, THPT khác có đủ điều kiện. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
          b) Đối với các ngoại ngữ khác
 Tổ chức dạy tiếng tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc (là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, điều kiện và do cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia.
c) Triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025".
d) Tăng cường công tác hợp tac quốc tế trong giáo dục trung hoc: chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá tích cực của các nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
          5. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: (1) nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; (3) Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; (4) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; (5) Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (6) Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

  6. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.. theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tiếp tục sử dụng Bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 trong giảng dạy ở các nhà trường phổ thông theo Kế hoạch số 121/KH- SGDĐT ngày 17/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. Lồng ghép, tích hợp nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh, truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa vào môn Lịch sử, môn Giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Kế hoạch 87-KH/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc triển khai hình thức giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật.
8. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mỏi mệt theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.
Việc tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh; khuyên khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Chỉ đạo việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025 theo quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn Hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao;... trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm sinh lý và nội dung học tập của học sinh, phát huy sự xhur động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đâye hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên để xét thi đua đối với của các đơn vị có học sinh tha gia.
9. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2025
  Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động học viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học triển khai thực hiện thông báo kết luận số 158/TB- Bộ GDĐT ngày 4/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định của Quyết định số 53/2008/QĐ- BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.
10. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
  a) Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trên lớp và ở ngoài lớp hoc. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ; xây dựng mô hình nhà trường gắn với lao động sản xuất kinh doanh tại địa phương.
b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
c) Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.
11. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
a) Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
b) Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
c) Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
d) Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
e) Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường THPT, trường THPT có nhiều cấp học tham mưu, đề xuất với UBND huyện về việc triển khai CT GDPT năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT (Công văn số 285/SGDĐT-GDTrH ngày 13/02/2019 của Sở GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Dựa trên Kế hoạch số 1321/KH- SGDĐT ngày 30/5/2019 của Sở GDĐT “Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa”, tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện CT GDPT theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, phù hợp với Kế hoạch của tỉnh.
2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu thảo luận kỹ nội dung CT GDPT mới.
3. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương Thanh Hóa, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo Công văn số 1106/BGD ĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT.
4. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với kế hoạch của tỉnh và của Bộ GDĐT.
5. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của địa phương thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (phù hợp với lộ trình áp dụng CT GDPT 2018). Chỉ đạo các cơ sở GDPT sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
6. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT tại địa phương hằng năm, báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học.
IV. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
          a) Các đơn vị, trường học tổ chức việc tập huấn tốt tại địa phương, đơn vị về những nội dung chuyên đề nhân rộng do Bộ GDĐT tập huấn và chuyên đề do Sở GDĐT tập huấn cho giáo viên cốt cán. Chú trọng tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương.
          b) Chỉ đạo các trường trung học phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS và THPT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí.
          c) Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tại địa phương, cơ sở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy học tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với bố trí, sử dụng có hiệu quả.
Triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 của UBND tỉnh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
          d) Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ GDĐT.
          e) Tập trung chỉ đạo triển khai đánh giá, xếp loại giờ dạy theo 12 tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn số 572/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Sở GDĐT; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
          a) Đối với các trường trung học cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng- an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học; thành lập tổ tư vấn trong trường trung học theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017; tăng cường công tác thanh tra, giám sát quá trình kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy học của mình.
          b) Các đơn vị, trường học quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.
          c) Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS, THPT theo quy định.
          V. Duy trì nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
          1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
          2. Các địa phương quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục- xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.
          3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS cấp độ 3.
VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học
1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 Các cơ quan quản lí giáo dục và các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo quy định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp kỉ cương trong các cơ sở giáo dục trung học. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lí.
2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
Tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học của tỉnh; các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 
3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
- Chấn chỉnh việc làm dụng hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐTngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục. Khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm và các khoản thu chi sai quy định trong các cơ sở giáo dục.
     VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; từ năm học 2019-2020, 100% trường THPT và THCS sử dụng sổ điểm điện tử; riêng các lớp của trường triển khai mô hình trường học mới vẫn thực hiện số điểm trên giấy.
3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ thống EMIS; nhập điểm vào sổ điểm (sổ điểm điện tử) theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
XIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chăt chẽ với các cơ quan báo trí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới CT GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của các cấp học để khích lệ các thầy giáo, cố giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
          IX. Công tác thi đua, khen thưởng
          Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.
 Sở GDĐT khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, các phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiên, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, nhà trường phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Vụ Giáo dục Trung học (để báo cáo);
- Các đ/c phó giám đốc (để chỉ đạo);          
- Các phòng, ban cơ quan Sở (để p/h thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
 GIÁM ĐỐC
 
                
                   Đã ký
 
 
Phạm Thị Hằng
 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 196
  • Tháng hiện tại: 3929
  • Tổng lượt truy cập: 1627314

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa