UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 1703/QĐ-SGDĐT Thanh Hoá, ngày 12 tháng 9  năm 2019

                                     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2019-2020

của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
          Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UB ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;  
Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Chánh Văn phòng tổng hợp, theo dõi, điều chỉnh, bổ sung để xây dựng lịch công tác từng tháng, từng quý cho toàn ngành phù hợp kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, tr­ưởng phòng Cơ quan Sở, tr­ưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này./.
 
  Nơi nhận:                                                                                   
- Như­ Điều 3 QĐ;                                                                                                       
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
 - Lưu: VT, VP.           
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
Phạm Thị Hằng
 
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GDĐT THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1703/QĐ-SGDĐT ngày 12/9/2019
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
         
          I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Toàn ngành tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; kế hoạch hành động của Chính phủ, của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tham gia chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;    
Tổ chức khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”;
Phát động “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng Khuyến học”; thực hiện phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS trong các trường học và cơ sở giáo dục;
Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm học; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể; Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ trường học; kế hoạch phòng chống tham nhũng...
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
1. Khai giảng năm học 2019-2020: Ngày 05/9/2019 (Thứ Năm) tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX (hệ BTVH) tổ chức khai giảng.
Ngày bắt đầu học kỳ I của giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên (BTVH): Ngày 05/9/2019; giáo dục phổ thông: Ngày 26/8/2019; 
2. Tập trung củng cố, ổn định nền nếp hoạt động trong các nhà trường; tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp;
3. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong toàn ngành;  
4. Các đơn vị, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học; đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019-2020; kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong trường học theo quy định;
5. Phát động phong trào phòng, chống Ma túy HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đợt 1 năm học 2019-2020;
6. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2019;
7. Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông;
8. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục;
9. Tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh tình hình năm học mới và công tác khai giảng năm học 2019-2020 (trước ngày 10/9/2019).
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tổ chức tuyên truyền thực hiện tuần lễ “Học tập suốt đời” và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục (15/10), chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Ngành giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10);
Toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi cấp tỉnh;  
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Tổ chức khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”;
2. Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học trong các cơ sở giáo dục;
3. Tổ chức các cuộc thi, hội thi:
- Chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm học 2019-2020;
- Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS năm học 2019-2020;
- Cuộc thi An toàn giao thông cho Nụ cười ngày mai cấp quốc gia cho học sinh THPT và THCS năm học 2019-2020;
- Hội thao Người Giáo viên nhân dân;
- Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông;
4. Tổ chức sân chơi truyền hình Âm vang xứ Thanh lần thứ 14 năm học 2019 2020;
5. Hội nghị Giao ban các vùng thi đua (lần thứ nhất) năm học 2019-2020;
6. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
          III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019
  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm lần thứ 37 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); kỷ niệm ngày thành lập trường và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.
          Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT năm học 2019-2020.
         Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ  
          1. Toàn ngành tổ chức phát động các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019); các đơn vị, trường học kết hợp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước... đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực;
2. Tăng cường chỉ đạo công tác dạy và học trong các cơ sở giáo dục; bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT năm học 2019-2020;
          3. Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi THCS năm học 2019-2020;
          4. Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 năm học 2019-2020;
          5. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
6. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12). Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học;
          Các cấp quản lý giáo dục tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình giảng dạy, quy chế chuyên môn, chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của giáo viên đối với học sinh, đánh giá xếp loại học kỳ I;
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị và cơ sở giáo dục.
          B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ   
          1. Các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập QĐND và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân;
2. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức kiểm tra và hoàn thành công tác đánh giá xếp loại học kỳ I đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;  
          3. Tổ chức các kỳ thi:
- Tổ chức khảo sát học kỳ I năm học 2019-2020 khối lớp 9, 12;
- Thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học;
- Tổng kết Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 và phát động Cuộc viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm học 2019-2020;
          4. Hướng dẫn các đơn vị, trường học báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021; quyết toán tài chính năm 2019; triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020;
          5. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
          V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          Toàn ngành thi đua “Dạy tốt, học tốt” hướng tới chào mừng kỷ niệm lần thứ 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân” Canh Tý 2020; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020;
          Tham gia tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT năm học 2019-2020;  
          Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh;
          Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.                           B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
          1. Các đơn vị, trường học phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” hướng tới chào mừng kỷ niệm lần thứ 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các hoạt động “Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020;
2. Toàn ngành hoàn thành chương trình học kỳ I; triển khai nhiệm vụ học kỳ II theo quy định:
- Ngày kết thúc học kỳ I: 04/01/2020 (TT HTCĐ trước ngày 30/3/2020);
- Ngày bắt đầu học kỳ II: 06/01/2020 (TT HTCĐ trước ngày 03/4/2020);
          - Hội nghị Sơ kết học Kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 (ngành GD cấp tỉnh): Dự kiến ngày 16/01/2020;
- Báo cáo Bộ GDĐT; UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 (trước ngày 31/01/2020);  
3. Thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm học 2019-2020 (theo lịch thi của Bộ GDĐT);
          4. Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; các đơn vị trực thuộc báo cáo Sở GDĐT kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021;
          5. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục;
          6. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh.    
VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
           Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2);
          Củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học;
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp tỉnh bậc THCS, THPT và bổ túc THPT năm học 2019-2020;    
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
          B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ  
          1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2);
          2. Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học trong các nhà trường;
          3. Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2019-2020;
3. Phát động phong trào phòng, chống Ma túy, HIV-AIDS trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh học kì II năm học 2019-2020;
          4. Hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh vào đại học năm học 2020-2021;
         5. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
           Phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; tổ chức tốt các hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành;
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục. 
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
          1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các đơn vị, trường học;
          2. Tăng cường chỉ đạo công tác dạy và học trong các nhà trường; xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12;
          3. Thi chọn học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá lớp 9, lớp 11 THPT, BTTHPT năm học 2019-2020;
4. Tổ chức Sơ kết học kỳ I tại các Trung tâm Học tập Cộng đồng. Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả về Sở GDĐT;
          5. Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc, trình UBND tỉnh phê duyệt;
          6. Tổ chức hội nghị tập huấn theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
          7. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động TTHTCĐ;
          8. Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2020-2021 (theo kế hoạch của Bộ GDĐT);
         9. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
VIII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          Tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nư­ớc (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); duy trì nền nếp dạy học và quy chế chuyên môn;
          Các vùng thi đua tổ chức học tập đơn vị điển hình tiên tiến;
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học; công tác hướng nghiệp cho học sinh;
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nư­ớc và Ngày Quốc tế lao động;
2. Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;
          3. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi năm 2020.
          4. Tổ chức ôn tập, khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia năm 2020;
          5. Các vùng thi đua tổ chức học tập đơn vị điển hình tiên tiến năm học 2019-2020.
          6. Hướng dẫn tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
         7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
          IX. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Toàn ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5); tổ chức tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp cuối cấp ra trường;
Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học hoàn thành ch­ương trình giảng dạy học kỳ II và cả năm học; hoàn tất hồ sơ học sinh, giáo viên, nhà trường và tiến hành tổng kết năm học 2019-2020 theo kế hoạch;
          Tổ chức quán triệt Quy chế thi và tuyển sinh năm 2020 đến cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12;
Hướng dẫn các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hè năm 2020; phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn để bàn giao học sinh cho các địa ph­ương trong hè;
Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục. 
          B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
          1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh nhật Bác Hồ;                                 
          2. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) (trước ngày 25/5/2020);  
          3. Các trư­ờng học tổ chức thi học kỳ II; hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm, bình xét thi đua năm học 2019-2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS (trước ngày 31/5/2020);
          4. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia 2020;
5. Hội nghị Ban chỉ đạo, họp báo về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
          6. Các vùng thi đua tổ chức Hội nghị bình xét thi đua năm học 2019-2020;
          7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục;
          8. Kết thúc năm học 2019-2020 của Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; GDTX (hệ BTVH) (trước ngày 31/5/2020).
X. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
           Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam; tập trung chỉ đạo công tác ôn tập cho học sinh lớp 12; hoàn thành việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
Các đơn vị, trường học báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 về Sở GDĐT;
Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, xây dựng phương án bảo vệ nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ hè;
Chuẩn bị kế hoạch tập huấn các chuyên đề hè cho đội ngũ cốt cán các bậc học; ngành học.
          B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
          1. Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (theo lịch của Bộ GDĐT);
          2. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
3. Tham gia cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ 5, năm học 2019-2020;
4. Tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020”;
 5. Tổ chức Hội thảo lựa chọn mô hình tốt để nhân rộng trong toàn tỉnh thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”;
          6. Chỉ đạo các trường THPT và phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên năm học 2020-2021;
          7. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
8. Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục cấp tỉnh họp, bình xét thi đua năm học 2019-2020;
9. Báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác, kết quả năm học 2019-2020;
10. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc nộp SKKN năm học 2019-2020 về Sở GDĐT.
XI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Th­ương binh, Liệt sỹ (27/7): công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng;
          Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021;
          B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
          1. Tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2020;
          2. Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh;
          3. Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021;
          4. Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2020-2021;
          5. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
          6. Hội nghị tổng kết công tác NCKH và SKKN năm học 2019-2020.
          XII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh (2/9). Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021; tổ chức ngày học sinh tựu trường; chỉ đạo các trường học tăng cường CSVC; huy động học sinh ra lớp; hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới và Ngày khai giảng năm học 2019-2020.
         B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ          
          1. Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2019-2020;
          2. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
          3. Tổng kết cuộc thi Âm vang xứ Thanh lần thứ 14 năm học 2019-2020;
          4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, trường học chuẩn bị công tác khai giảng năm học 2020-2021;
          5. Các đơn vị, trường học báo cáo công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2020-2021.
          Trên cơ sở kế hoạch toàn ngành, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị, thành phố, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ngành./.               
                                                                     
                                                                SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 3956
  • Tổng lượt truy cập: 1627341

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa