UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 2856 /SGDĐT-PC&CTHSSV                                                                     Thanh Hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2018
V/v tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
                  Kính gửi: - Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
 
 
          Thực hiện công văn số 4955/BGDĐT-PC ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) với nội dung cụ thể sau:
- Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: Cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên; nhà giáo; đại diện cha mẹ học sinh và người học (đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông).
- Hình thức góp ý: góp trực tiếp vào dự thảo Luật và thông qua Phiếu hỏi ý kiến. (Dự thảo Luật và Phiếu hỏi ý kiến về dự thảo Luật gửi kèm theo Công văn này)
Bản tổng hợp ý kiến góp ý (tổng hợp chung và tổng hợp theo Phiếu hỏi ý kiến) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng pháp chế và Công tác học sinh, sinh viên, địa chỉ email: phuongut.pc@thanhhoa.edu.vn) trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các phòng thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC
- Như trên (Để th/hiện);                                              
- Lưu: VT, PC&CTHSSV.                               
                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                         Phạm Thị Hằng


Download LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

Download 
PHIẾU HỎI Ý KIẾN 

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 221
  • Tháng hiện tại: 13344
  • Tổng lượt truy cập: 1510352

Thăm dò ý kiến

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết bạn là:

Thầy cô giáo

Cựu học sinh của trường

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Khách

Albums

Chè lam Phủ Quảng
BGD
Sở GD&ĐT Thanh Hóa